ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Decyzja o umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Referat Gospodarki Komunalnej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Decyzja o warunkach zabudowy.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony

Referat Bezpieczeństwa,Transportu Zbiorowego i Sportu

Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Odbiór wstępny i końcowy sieci i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Referat Gospodarki Komunalnej

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Referat Gospodarki Komunalnej

Opłata związana ze wzrostem wartości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. opłata (renta) planistyczna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Petycje

Biuro Obsługi Rady

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Podział nieruchomości

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przesunięcie terminu płatności raty za nabytą nieruchomość od Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż gruntów oraz udziałów w gruncie na rzecz użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dywity na rzecz najemcy

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Stypendia Szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb małych zleceń

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Udostępnianie informacji publicznej

Biuro Obsługi Rady

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ustalenie numeracji porządkowej budynków

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Referat Gospodarki Komunalnej

Uzgodnienie inwestycji wykonywanych na gruncie Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Uzyskanie, wymiana dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo promocyjnego Gminy Dywity.

Pełnomocnik Wójta ds.Informacji i Komunikacji Społecznej

Wnioski dotyczące wykupu lub zamiany nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wnioski wykonawców związane z prowadzonymi przez Gminę Dywity postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych , których wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 14.000 euro wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wnioski wykonawców związane z prowadzonymi przez Gminę Dywity postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 14.000 euro wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dywity.

Referat Gospodarki Komunalnej

Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie do rejestru wyborców

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno - informacyjnych Gminy Dywity.

Pełnomocnik Wójta ds.Informacji i Komunikacji Społecznej

Wydanie warunków technicznych podłączania do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Referat Gospodarki Komunalnej

Wydanie zaświadczenia o cenie nabywanej nieruchomości od Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Wydawanie dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej na podstawie ewidencji księgowej i akt podatkowych.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wydzierżawianie nieruchomości komunalnych, użyczanie nieruchomości komunalnych, nie dotyczy działek stanowiących pas drogowy

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywatela polskiego

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Wymiar podatku leśnego – osoby fizyczne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku leśnego – osoby prawne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku rolnego – osoby fizyczne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku rolnego – osoby prawne

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Gminy Dywity, w związku ze spłatą zadłużenia (rat) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w związku ze spłaceniem rat za nabytą nieruchomość od Gminy Dywity

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela polskiego

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub zawierany w formie cywilnej)

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków. Aktualizacja umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Referat Gospodarki Komunalnej

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.

Referat Bezpieczeństwa,Transportu Zbiorowego i Sportu

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Referat Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dywity.

Referat Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Zmiana imienia, nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego