ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dywity na rzecz najemcyDrukuj informacjęSprawa: Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dywity na rzecz najemcy

Szczegóły informacji

Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dywity na rzecz najemcy

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-01 12:29:33

Termin załatwienia

Termin nie jest określony przepisami.

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 5247652

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku. W ramach rozpatrzenia wniosku – analiza dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej. Zawarcie aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu jest ostatecznym załatwieniem sprawy.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2, pok. nr 3 (segment A)
tel. 89 524 76 53, 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
 2. Załączniki do wniosku:
 • kopia umowy najmu zawartej na czas nieokreślony
 • dowód wpłaty kwoty za wykonanie operatu szacunkowego

Czas realizacji

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych - termin nie jest określony przepisami.
Termin uzależniony jest od istniejącej dokumentacji dla lokalu, w tym zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu, oraz od nabywcy, który przed umową uiści niezbędną kwotę  oraz wskaże kancelarię notarialną, w której nastąpi zawarcie aktu notarialnego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej. Nabywający pokrywa koszt wykonania operatu szacunkowego oraz koszty notarialne i sądowe.
Koszt operatu zależy od oferty wyłonionej w wyniku przetargu, koszty notarialne i sądowe zależą od wartości nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 1. Po złożeniu wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami zlecane jest rzeczoznawcy majątkowemu (wyłonionemu w drodze przetargu – w trybie zamówień publicznych) wykonanie operatu szacunkowego z określenia wartości rynkowej lokalu. Do sporządzenia operatu niezbędny jest aktualny szkic inwentaryzacyjny lokalu. W przypadku gdy tut. Urząd go nie posiada konieczny jest uprzedni pomiar lokalu. Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego Starosta Olsztyński wydaje zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu (art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy własności lokali), które jest niezbędne do zawarcia aktu notarialnego.
 2. Po otrzymaniu operatu szacunkowego, zamieszczana jest na podanym do publicznej   wiadomości wykazie - na okres 21 dni informacja o zbywanym przez Gminę lokalu  (art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wykaz wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłaszana jest w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.ugdywity.pl. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) winny złożyć wnioski w terminie   6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości. Najemca, któremu przysługuje pierwszeństwo nabycia, zostaje pisemnie zawiadomiony o ustalonej na podstawie operatu szacunkowego cenie lokalu.
 3. Po ustaleniu sposobu nabycia lokalu (gotówka lub raty), który uzależnia wysokość udzielonej od ceny bonifikaty ustalanej przez Radę Gminy Dywity na podstawie podejmowanej uchwały, sporządzany jest protokół rokowań będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego.
 4. Stosowne dokumenty są przekazywane do wskazanej przez nabywającego kancelarii notarialnej, która sporządza akt notarialny. Należność za nabywany lokal musi znajdować się na rachunku Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej. Przed zawarciem umowy nabywca zobowiązany jest także dostarczyć z Referatu Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu zaświadczenie o braku zaległości czynszowych.
Prawo pierwokupu lokalu mieszkalnego przysługuje wszystkim osobom legitymującym się aktualną, zawartą na czas nieoznaczony umową najmu (art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku gdy prawo najmu należy do kilku osób, przy zawarciu aktu notarialnego wymagana jest obecność wszystkich uprawnionych lub ich reprezentantów posiadających pełnomocnictwo notarialne. W przypadku małżeństw konieczna jest obecność obojga małżonków, także w sytuacji gdy najem uzyskała jedna z nich przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli nabywca w ciągu 5 lat licząc od dnia nabycia, zbędzie lub wykorzysta lokal na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zwrot następuje na żądanie Wójta Gminy Dywity.
Powyższe nie dotyczy:
a) zbycia na rzecz osoby bliskiej – natomiast osoba bliska zobowiązana będzie do zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia tego lokalu lub wykorzystania na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia;
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe (art. 68 ust. 2a i 2b Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 2c powołanej powyżej Ustawy, Wójt Gminy może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone powyżej, za zgodą Rady Gminy Dywity.
Zgodnie z art. 156 ust. 3. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 Ustawy.
Wniosek najemcy o sprzedaż lokalu mieszkalnego winien zawierać datę, dane osobowe, określenie lokalu (adres, położenie) – załącznik do pobrania poniżej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)
 2. Ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr XV/97/99 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, oraz uchwała Nr XXII/184/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27.11.2008 r. i uchwała Nr XXV/209/09 Rady Gminy Dywity z dnia 9.02.2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dywity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 12:29:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 12:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:23:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony