ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie, wymiana dowodów osobistych.Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie, wymiana dowodów osobistych.

Szczegóły informacji

Uzyskanie, wymiana dowodów osobistych.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-12-22 14:46:44

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Marzena Lipińska-Bugaj

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, pok. Nr 8, Tel. 89 524 76 46
Podawcza skrzynka elektroniczna www.epuap.gov.pl

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

usc@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku dowodowego, przekazanie wniosku do CPD Warszawa, wydanie wyprodukowanego dowodu osobistego wnioskodawcy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, pok. Nr 8, Tel. 89 524 76 46

Wymagane Dokumenty

 I. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej – załącznik nr 1.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość, wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 3. W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
II. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie papierowej.
 
III. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej na platformie ePUAP.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:
 1. Plik zawierający aktualną fotografię osoby, spełniającą wymogi zdjęcia jak z dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 3. W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej w formie cyfrowej.
 5. Oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.
IV. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na platformie ePUAP.

Czas realizacji

Czas oczekiwania na dowód wynosi 30 dni
 
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE z wyjątkiem:
 • osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.
Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana.
 
Uwaga!
 
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.
DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE z wyjątkiem:
 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – odbiera rodzic albo opiekun prawny
 • w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
 
Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Opłaty

Wydanie dowodu osobistego po dniu 31 grudnia 2009 r. jest bezpłatne.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby poświadczającym obywatelstwo polskie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument jako wystarczający do przekroczenia ich granic OBOWIĄZEK ZWROTU DOWODU OSOBISTEGO:
 • osoba która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularnej RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 • Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. nr 167, poz.1131 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.z 2015r. poz.212).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. Nr 1114).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz.92 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. nr 1182- tj.)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2014r. poz.183 z późn.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Lipińska-Bugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Lipińska-Bugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-18 09:27:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-22 14:46:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 13:19:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony