ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydział: Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-05-20 10:28:34

Termin załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Ewa Iwaniak

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32 (segment A).

Telefon kontaktowy

89 524 76 45

Adres e-mail

edukacja1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od momentu zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika urzędu.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy. Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Wójt Gminy Dywity.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Dywitach, Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia, pok. 32 (segment C).

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika (wg załącznika nr 1 do karty usługi),
 2. Załączniki do wniosku wymienionego w ust.1:
 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopie odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 4. wypełniony i podpisany formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg załącznika nr 2 do karty usługi),
 5. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg załącznika nr 3 do karty usługi),
 6. oświadczenie o poniesionych kosztach (wg załącznika nr 4 do karty usługi),
 7. inne dokumenty/informacje na prośbę organu (w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Nadmienia się że:
 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie  zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię   dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzających zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem  własnoręcznie,
 2. zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym należy przedstawić w oryginale,
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem  własnoręcznie.

Czas realizacji

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od momentu zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika urzędu.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy. Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Wójt Gminy Dywity.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

W oświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 2) należy uwzględnić pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie uzyskaną w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do której przedsiębiorca otrzymał zaświadczenia o pomocy de minimis, bądź decyzję o przyznaniu pomocy, z której wynika jasno, iż udzielona pomoc była pomocą de minimis

Podstawa prawna

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r. 2159 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Sternicka-Moritz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Iwaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-20 10:15:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Cieśliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-20 10:28:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03 13:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony