ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzja o warunkach zabudowy.Drukuj informacjęSprawa: Decyzja o warunkach zabudowy.

Szczegóły informacji

Decyzja o warunkach zabudowy.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-05-17 15:05:23

Termin załatwienia

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy; 2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Osoba kontaktowa

Łukasz Balcerak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, Segment A, pok. 10 - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 67

Adres e-mail

gp3@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, dokonanie uzgodnień, przygotowanie decyzji.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pokój nr 1,
tel. (89) 524 76 67 e-mail: gp3@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie zamierzonej inwestycji budowlanej należy:

1. Złożyć wniosek o warunki zabudowy – załącznik nr 1;
2. W załączeniu dołączyć:
 • kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej w 2 egzemplarzach (w tym jeden oryginał) przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca teren inwestycji i obszar na który będzie oddziaływać (trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 metrów w każdą ze stron) i zastąpić „kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub w postaci papierowej obejmującej działkę objętą wnioskiem wraz z terenami do niej przyległymi w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę”.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2021 r. poz. 1923))– jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
 • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
 • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.poz. 1839).
 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
 • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

Czas realizacji

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy;
2.  W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy.
Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 598 zł (podstawa prawna: cz. I. pkt.8 zał. do ustawy o opłacie skarbowej), którą należy uiścić w momencie złożenia wniosku, w kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy: Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 (tytułem: opłata skarbowa)
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł (opłaty nie pobiera się jednak, gdy została ona pobrana przez notariusza, podstawa prawna: cz. IV zał. do ustawy o opłacie skarbowej).
 3. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2023.977 z poź. zm.) – w szczególności art. 59.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Balcerak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Balcerak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 15:03:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 15:05:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01 09:57:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony