ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Szczegóły informacji

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-05-16 15:39:24

Termin załatwienia

do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Danuta Pilguj

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, biuro obsługi interesanta
tel. (89) 522 87 07 email: ug@ugdywity.pl

Telefon kontaktowy

(89) 524 76 69

Adres e-mail

gp1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, w ramach rozpatrzenia wniosku oględziny w terenie i analiza dostępnych w urzędzie dokumentów, przygotowanie decyzji.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pokój 1
tel. (89) 524 76 69 email: gp1@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów – załącznik nr 1 powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego1;
 3. zgodę właściciela nieruchomości (załącznik nr 2), jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 42;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę;
 10. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą3 za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu
-jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1 Art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – Urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
2 Art. 83 ust. 4 Ochrony przyrody - Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
3 Art. 3 pkt 8 Prawa ochrony środowiska - kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Czas realizacji

do 2 miesięcy

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie tabeli części III pkt 44 ppkt 6) „zwolnienia” załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Uwagi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2010r. Nr 186 poz. 1249) imię i nazwisko wnioskodawcy będzie figurowało w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Formularze wniosków i druki do pobrania
 1. Wniosek na stronie poniżej w załącznikach,
 2. Zgoda na stronie poniżej w załącznikach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – w szczególności art. 83b.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Pilguj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pilguj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-16 15:23:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-16 15:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 12:13:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony