ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-06-20 15:14:39

Termin załatwienia

do 1 miesiąca

Osoba kontaktowa

Teresa Kozicka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta

Telefon kontaktowy

89 522 87 01

Adres e-mail

sp2@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 1 miesiąca

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity, Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, pokój Nr 6, Segment A, tel: 89 522 87 01

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - placówki handlu detalicznego (sklepy) i lokale gastronomiczne.
  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, (Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym  - Art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267, z późn. zm.)
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu potwierdzającą przydatność w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych koniecznych w obrocie detalicznym napojami alkoholowymi o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 594, z późn. zm.)
Pliki do pobrania:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego (sklepy) zał. nr 1
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych zał. nr 2
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zał. nr 5
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę:
Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat. Na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 611 z późn. zm.), sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.
 
Pliki do pobrania:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć zał. nr 3
 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, na okres do 2 dni.
  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym  stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu),
  • zgodę organizatora imprezy,
  • zgodę właściciela terenu, na którym odbywać się będzie sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanej imprezy.
Pliki do pobrania:
 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zał. nr 4
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych:
  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu potwierdzającą przydatność w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych koniecznych w obrocie detalicznym napojami alkoholowymi o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 594, z późn. zm.)
  • oraz wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
 • likwidacja punktu sprzedaży,
 • upływ terminu ważności zezwolenia,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Czas realizacji

do 1 miesiąca.

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5 jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dniu od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 
Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnosi opłatę w wysokości opłaty podstawowej.
 
Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata za korzystanie z zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych:
 • 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:
 • na rachunek bankowy Gminy Dywity: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Nr rachunku 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004
 • w kasie Urzędu Gminy Dywity czynnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Podstawową sankcją za niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu lub niedokonanie opłaty w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 
Załączniki do pobrania:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego (sklepy) zał. nr 1
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych zał. nr 2
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę zał. nr 3
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zał. nr 4
 5. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zał. nr 5

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1286 , z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 roku, Nr 106, poz. 622).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 , z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 584 , z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)
 7. Uchwała Nr XXXVII/233/01 Rady Gminy Dywity z dn. 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
 8. Uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Gminy Dywity z dn. 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
 9. Uchwała Nr VI/38/03 Rady Gminy Dywity z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dywity miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Kozicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-20 14:11:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-20 15:14:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 09:47:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony