ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy DywityDrukuj informacjęSprawa: Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity

Szczegóły informacji

Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-03 12:53:33

Termin załatwienia

do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 52

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Odpłatne ustanawianie służebności przesyłu dotyczy nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy Dywity, z wyłączeniem działek stanowiących pas drogowy.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 3 (segment A)
tel. 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu zawierający następujące informacje:
 • aktualne położenie działki wg operatu z ewidencji gruntów, na której usytuowana jest istniejąca bądź projektowana infrastruktura techniczna,
 • opis parametrów projektowanej bądź istniejącej infrastruktury technicznej (rodzaj, długość, średnica) /oryginał/.
 1. Załączniki do wniosku:
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Inwestora do rejestru przedsiębiorców /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. Wypis z rejestru gruntów obejmujący wnioskowane nieruchomości /uwierzytelniona kopia/,
  3.  Mapa ewidencyjna z naniesionym usytuowaniem infrastruktury technicznej oraz     pasem gruntu niezbędnym do jej obsługi /uwierzytelniona kopia/,
  4. Opinia Zespołu Uzgodnień Technicznych koordynującego usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikiem graficznym /oryginał/,
  5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektowaną bądź istniejącą infrastrukturą techniczną /uwierzytelniona kopia/,
  6. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o ile jej wydanie jest przewidziane przepisami prawa /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  7. Oświadczenie przedsiębiorcy o posiadanym prawie własności istniejącej infrastruktury, a w przypadku projektowanej oświadczenie, że będzie realizowana ze środków własnych przedsiębiorstwa przesyłowego lub po zrealizowaniu wejdzie w jego skład /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  8. Pisemna zgoda przedsiębiorcy na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego wraz z kosztami sądowymi, stanowiąca załącznik do procedury /oryginał/.
Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Czas realizacji

Sprawy dotyczące obciążania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych - termin nie jest określony przepisami.
Do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji:
 1. Opinii Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska   bądź w przypadku takiej konieczności innych właściwych merytorycznie w danej sprawie komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Dywity.
 2. Opinii zarządcy lub innego podmiotu, w utrzymaniu którego pozostaje nieruchomość.
 3. Zgoda trwałego zarządcy/dzierżawcy/użytkownika na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 4. Poświadczenie prawa własności wydane przez Centralną Ekspozyturę Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości objętej wnioskiem, badanie księgi wieczystej bądź wydruk z podsystemu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 5. Wydany przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie wypis oraz wyrys z operatu ewidencji gruntów obejmujący nieruchomość obciążaną służebnością przesyłu.
 6. Operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia tytułem ustanawianej służebności przesyłu.
 7. Potwierdzenie przez Referat  Finansowy tut. Urzędu Gminy, iż inwestor posiada uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe względem Gminy Dywity.
 8. Zarządzenie Wójta Gminy Dywity w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

Opłaty

 1. Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego i kosztów sądowych.
 3. Płatności można dokonywać w kasie pok. 14 w budynku Urzędu Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 czynnej w pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00. bądź na rachunek bankowy Gminy Dywity: nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych, którymi dysponuje Urząd Gminy Dywity, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów.
Przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania w Referacie Finansowym tut. Urzędu Gminy dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanawianej służebności przesyłu.
W przypadku kiedy w wypisie z ewidencji gruntów i budynków widnieje użytek
gruntowy „dr” (pas drogowy) wniosek należy złożyć do Referatu Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Gminy.

Podstawa prawna

 1. Art. 305¹-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 2. Art. 4 pkt. 9 i 9b¹, art. 11, art. 14, art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782
  z późn.zm.).
 3. Uchwała Nr XV/97/99 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Nr XV/97/99 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 1999 r., uchwały Nr XXII/184/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27 listopada 2008 r. i uchwały Nr XXV/209/09 Rady Gminy Dywity z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniających uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dywity.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-03 12:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-03 12:53:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:19:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony