ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podział nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Podział nieruchomości

Szczegóły informacji

Podział nieruchomości

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-05-17 11:10:06

Termin załatwienia

Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu podział nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzja w sprawie podziału nieruchomości jest wydawana w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Osoba kontaktowa

Piotr Moszczyński

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, pok. 10 (Sekretariat)

Telefon kontaktowy

(89) 522 87 00

Adres e-mail

gn@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku wraz z wstępnym projektem podziału, analiza dostępnych w urzędzie dokumentów i ewentualne przygotowanie postanowienia,  przyjęcie projektu podziału, przygotowanie decyzji.
 1. Zaopiniowanie podziału nieruchomości z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami  następuje w formie postanowienia  wydanego w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów prawem wymaganych.
 2. Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu  podział  nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzja w sprawie podziału nieruchomości jest wydawana w terminie 1 miesiąca  od daty wpływu kompletu dokumentów.
 3. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Miejsce odbioru

Samodzielne stanowisko do spraw geodezji, Segment A, pokój 4
tel. (89) 522 87 00, e-mail: gn@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział  nieruchomości (załączniki nr 1, 2  i  3).
 2. Załączniki do wniosku (oryginały):
 • a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie  przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem (załącznik nr 4),
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy ewidencyjnej,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia   wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
 • wstępny projekt podziału nieruchomości (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz   2 egz. dla organu podziałowego).
3.    Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli ostateczności, wniosek należy uzupełnić o:
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż    w księdze wieczystej,
 • mapę z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego  (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz po 1 egz. z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydziału Ksiąg Wieczystych, Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie i 2 egz. dla organu podziałowego).
 

Czas realizacji

 1. Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu podział nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzja w sprawie podziału nieruchomości jest wydawana w terminie 1 miesiąca  od daty wpływu kompletu dokumentów.
 2. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Od wydanego postanowienia opiniującego zaproponowany podział służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta gminy Dywity  wniesione  w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Od wydanej decyzji zatwierdzającej podział  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta gminy Dywity wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

1. W przypadku:
a) dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a  (podział terenów przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha)  oraz  dokonywanych na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, (podział  niezależnie od ustaleń planu miejscowego) we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości,
b) gdy podział nieruchomości ma nastąpić na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami  i postanowienie opiniujące nie jest wymagane, do wniosku  o podział należy dołączyć dokumenty,  o których mowa w pkt I niniejszej  informacji za wyjątkiem wstępnego projektu podziału,
c) braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku  i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków,  winien występować do Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568  ze zm.).
3. W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem.
Informuje się, że Rada Gminy Dywity na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podjęła uchwałę Nr XIII/79/07  dnia 15.11.2007r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 195, z dnia 17.12.2007r., poz. 2494) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) – Art. 104.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – Dział III Rozdział 1.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Moszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Moszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 11:05:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 11:10:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cezary Kotowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 09:56:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony