ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.Drukuj informacjęSprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegóły informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-05-17 15:16:07

Termin załatwienia

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy; 2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stachowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, Segment A, pok. 10 - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 69

Adres e-mail

gp2@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, wydanie postanowienia o braku bądź obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z nałożeniem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji, w przypadku przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – udział społeczeństwa oraz uzgodnienia, przygotowanie decyzji.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pokój nr 1,
tel. 89 524 76 69 e-mail: gp2@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informację o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy (niżej wymienione).
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o:
– rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
– powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
– rodzaju technologii,
– ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
– przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
– rozwiązaniach chroniących środowisko,
– rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
– możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
– obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających następujących decyzji:
– koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze,
– decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii w/w mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic
terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 kpa.
7. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.

Czas realizacji

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy;
2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy.
Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205 zł (podstawa prawna: cz. I. pkt.45 zał. do ustawy o opłacie skarbowej), którą należy uiścić w momencie złożenia wniosku, w kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 (tytułem: opłata skarbowa).
2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł (opłaty nie pobiera się jednak, gdy została ona pobrana przez notariusza, podstawa prawna: cz. IV zał. do ustawy o opłacie skarbowej).
3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w szczególności art. 71.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 15:13:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 15:16:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 14:09:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony