ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dywity.Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dywity.

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dywity.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2014-12-10 09:50:39

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Romanowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Biuro Obsługi Interesanta

Telefon kontaktowy

89 524 76 59

Adres e-mail

gk1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. nr 34

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
1. zaświadczenie albo oświadczenie* o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
3. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu założycielskiego jednostki (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS), zawierający informacje o prowadzeniu działalności wskazanej we wniosku,
4. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników (w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa, dokumentacja potwierdzająca możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych),
5. kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu,
6. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Czas realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Opłaty

  • 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
  • 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.
Opłatę należy wnieść w kasie miejscowego urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn) za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Pliki do pobrania:
1. Wniosek w formacie *.doc lub *.pdf w załączonych poniżej plikach.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2023 r., poz. 322),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
  4. Uchwała NR LVIII/536/24 Rady Gminy Dywity z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dywity,
Opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.), uiszcza się na konto Urzędu Gminy w Dywitach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Klach-Chęcmanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-10 09:37:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-10 09:50:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-22 10:17:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony