ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Świadczenia RodzinneDrukuj informacjęSprawa: Świadczenia Rodzinne

Szczegóły informacji

Świadczenia Rodzinne

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 2013-12-05 10:59:03

Termin załatwienia

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Osoba kontaktowa

Bożena Korejwo

Miejsce załatwienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;
 • Dyżur w Urzędzie Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 pok. 21 w dniach czwartek i piątek  tel. 89 511 92 78, 89 522 87 04

Telefon kontaktowy

Tuławki: 89 513 22 24; Dywity: 89 511 92 78, 89 522 87 04

Adres e-mail

gopsdywity@wp.pl

Sposób załatwienia

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.
Przyjęcie wniosku o przyznanie prawa do:
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Miejsce odbioru

Decyzja jest przesłana za potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub odbiór osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czas realizacji

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada

Opłaty

Wyłączone z opłaty skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Od otrzymanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres ośrodka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006.139.992 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (poz. 3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-27 11:26:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Korejwo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-05 10:59:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Korejwo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05 11:59:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony