ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówDrukuj informacjęSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Szczegóły informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2019-03-18 12:17:49

Termin załatwienia

Organ wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie: 1) z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, 2) na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, 3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 52

Adres e-mail

ug@ugdywity.pl

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. nr 2 (segment A)

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej) – załącznik nr 1
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej) – załącznik nr 2
 3. Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej) – załącznik nr 3
 4. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do bonifikaty 99%) – załącznik nr 4
 5. Wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej) – załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości objętej przekształceniem – załącznik nr 6
 7. Dodatkowo podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  • oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w latach 2017-2019 – załącznik nr 7
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 8
 8. Oświadczenie o okresie, przez jaki przedsiębiorca ma zamiar wnosić opłatę z tytułu przekształcenia – załącznik nr 9
 9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji – załącznik nr 10.
 10. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty przekształceniowej wnoszonej za dany rok – załącznik nr 11

Czas realizacji

Organ wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie:
 1. z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
 2. na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą otrzymują dodatkowo zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Zaświadczenie o pomocy de minimis jest wydawane z urzędu i nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.  
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych złotych) za wydanie decyzji.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z  2019 r. poz. 1000 z późn.zm.);
  
Płatność:
 1. bezgotówkowo na rachunek Gminy Dywity nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004 prowadzony przez Warmiński Bank Spółdzielczy
 2. gotówkowo w kasie UG Dywity – ul. Olsztyńska 32 – kasa czynna pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00.

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji.
Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie opłaty jednorazowej w drodze decyzji.
Od wydanych decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania – załącznik nr 10.

Uwagi

Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub ww. budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przepisy ustawy o przekształceniu (…) stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym ww. budynkami położone są także inne budynki, obiekty budowalne lub urządzenia budowlane, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłata może podlegać waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym udzielona zostaje – na ich wniosek – bonifikata od opłaty przekształceniowej wnoszonej jednorazowo w wysokości 60% w roku, w którym nastąpi przekształcenie lub o 10% mniejsza w każdym kolejnym roku do wysokości 10% w szóstym roku. Bonifikata ta przysługuje osobom, które nie posiadają zadłużenia w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.              o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym - będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.
Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, może zostać udzielona – na ich wniosek (załącznik nr 11) – bonifikata od opłaty przekształceniowej wnoszonej za danych rok w wysokości 50%. Bonifikatę stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty wydane zostało zaświadczenie potwierdzające przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:
 1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 1% albo
 2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 2% albo
 3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 3% albo
 4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, jeżeli stawka procentowa tej opłaty jest wyższa niż 3%.
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydaje się z urzędu lub na wniosek właściciela. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty za przekształcenie, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej. Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
W przypadku przedsiębiorców (w rozumieniu prawa unijnego), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosuje się dodatkowo przepisy o pomocy de minimis. Przedsiębiorcą w rozumieniu prawa unijnego jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, sposobu finansowania, nastawienia na zysk oraz posiadania (lub nie) statusu przedsiębiorcy w prawie krajowym. Działalnością gospodarczą jest natomiast oferowanie dóbr/usług na potrzeby rynku (również wynajem nieruchomości).
Narzędziem pomocniczym (o charakterze wyłącznie informacyjnym) do ustalenia wartości pomocy de minimis (innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) jest System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) https://sudop.uokik.gov.pl/home, opublikowany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W celu wygenerowania raportu o otrzymanej pomocy de minimis należy wykonać kolejno następujące czynności:
1) wprowadzić nr NIP przedsiębiorcy,
2) wybrać zielone pole "pobierz nazwę",
3) zaznaczyć opcje: "tylko de minimis", a następnie "tylko 3 lata wstecz" oraz
4) wybrać granatowe pole "wyszukaj według wybranych kryteriów".
Pod uwagę bierze się wartość pomocy brutto w PLN i w euro. W oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 7 do karty usługi wykazuje się wartość pomocy de minimis uzyskanej w latach 2017-2019.
W formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej karty usługi można pominąć część B na stronie 3 dotyczącą sytuacji ekonomicznej podmiotu, a w części D na stronie 5 formularza wystarczy zaznaczyć opcję "nie" przy pytaniu: "Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?"; w konsekwencji tabeli na stronie 5 i pkt. 1-8 na stronie 6 nie wypełnia się.
Nienadesłanie określonych przepisami dokumentów niezbędnych dla oceny dopuszczalności pomocy de minimis skutkować będzie otrzymaniem zaświadczenia o przekształceniu z wydłużonym okresem spłaty odpowiednio na 33 bądź 99 lat (w zależności od ustalonej stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 916)..
 2. Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Dywity z dnia 06.01.2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity, zabudowanych na cele mieszkaniowe, wysokości oraz warunków ich udzielania Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2019 r., poz. 693).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 z 2010 r., poz. 311 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE Nr 352 z 24.12.2013 r., s.1).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2018 r., poz. 350).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-18 12:12:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-18 12:17:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23 14:08:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony