ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Drukuj informacjęSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Szczegóły informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-05-17 13:02:46

Termin załatwienia

zgodnie z przepisami kpa, jednak ze względu na konieczność sporządzenia operatu szacunkowego w ciągu 4 miesięcy

Osoba kontaktowa

Bogusława Kulęgowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 53

Adres e-mail

gnir@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku. W ramach rozpatrzenia wniosku – analiza dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2 (segment A)
tel. 89 524 76 53
 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek strony o przekształcenie – załącznik nr 1
 2. Załączniki do wniosku:
  1. aktualny odpis księgi wieczystej obejmującej nieruchomość,
  2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  3. oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe – załącznik nr 2 oraz 3,
  4. oświadczenie, czy nieruchomość była zabudowana/nie była zabudowana na dzień 13.10.2005 r. – załącznik nr 4

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami kpa, jednak ze względu na konieczność sporządzenia operatu szacunkowego w ciągu 4 miesięcy.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm.);
Płatność:
 1. bezgotówkowo na rachunek Gminy Dywity nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004
 2. gotówkowo w kasie UG Dywity – ul. Olsztyńska 32 – kasa czynna pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, bądź ich następcy prawni mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę można na wniosek użytkownika wieczystego rozłożyć na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem.
W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, posiadające udział w prawie użytkowania wieczystego związany z lokalem mieszkalnym, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.
Zgodnie z art.4 ust.10 w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę za przekształcenie, obniża się o 50%.
Decyzję ostateczną należy ujawnić w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm) - art.104 i art. 107.
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.).
 3. Uchwała Nr IV/20/3 Rady Gminy Dywity z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy bezprzetargowej sprzedaży gruntów ich użytkownikom wieczystym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 30, poz. 446 z dnia 13.03.2003 r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 12:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 13:02:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:23:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony