ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Drukuj informacjęSprawa: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegóły informacji

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-05-17 14:53:02

Termin załatwienia

65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stachowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, Segment A, pok. 10 - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 69

Adres e-mail

gp2@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę, dokonanie uzgodnień, przygotowanie decyzji.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pokój nr 1,
tel. 89 524 76 69 e-mail: gp2@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie zamierzonej inwestycji budowlanej należy:

1. Złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – załącznik nr 1;

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
2. W załączeniu dołączyć:
 • kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapa terenu uzyskana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie - nie kserokopia tej mapy).
 • na w/w mapie należy określić granice terenu objętego wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów wnioskowanych działek, przez które inwestycja przechodzi wraz z danymi właścicieli działek bądź użytkowników wieczystych działek (imiona i nazwiska oraz adresy), przez które inwestycja przechodzi;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko,
 • upoważnienie osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • dowód opłaty skarbowej.

Czas realizacji

65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 598 zł (podstawa prawna: cz. I. pkt.8 zał. do ustawy o opłacie skarbowej), którą należy uiścić w momencie złożenia wniosku, w kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy: Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 (tytułem: opłata skarbowa).
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł (opłaty nie pobiera się jednak, gdy została ona pobrana przez notariusza, podstawa prawna: cz. IV zał. do ustawy o opłacie skarbowej).
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) – w szczególności art. 50.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 14:43:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-17 14:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 14:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony