ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielne Stanowisko

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Samodzielne Stanowisko

Data udostępnienia: 2016-10-27

Ogłoszono dnia: 2016-10-27 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2016-11-09 15:30:00

Nr ogłoszenia: 6/2016

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe inżynierskie lub magistersko-inżynierskie, kierunek studiów – budownictwo, geodezja lub pokrewne.
 3. Co najmniej 3 letni okres zatrudnienia.
 4. Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego , Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych.
 5. Bardzo dobra obsługa komputera: znajomość programów pakietu Office, do kosztorysowania.
 6. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe, na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność kreatywnego myślenia.
 3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych
 4. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 6. Gotowość ciągłego uczenia się.
 7. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów planów sieci drogowej oraz bieżące informowanie
  o tych planach komórki organizacyjne właściwe do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.
 4. Bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności zaprojektowanych rozwiązań.
 5. Reprezentowanie Gminy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
 6. Udział w realizacji, w imieniu i na rzecz Gminy, uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, po ich oddaniu do użytkowania.
 7. Udział w kontrolach na terenie budowy w zakresie inwestycji drogowych.
 8. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 9. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich właściwym instytucjom.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg gminnych – usuwanie awarii i konserwacja w/w urządzeń.
 11. Dbałość o właściwe oznakowanie dróg będących w zarządzie gminy.
 12. Zlecanie i nadzorowanie działań związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg.
 13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 14. Nadzór nad grupą interwencyjną wykonującą bieżące prace przy naprawie i trzymaniu dróg.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy ).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych ( Dz..U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz..U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-11-09 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na Samodzielne Stanowisko ds. drogownictwa w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. do Biura Obsługi Interesanta - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity  przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 52 47 644.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Dywity
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-27 15:37:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-27 15:45:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cezary Kotowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-22 12:55:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony