ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-03-21 15:31:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dywity.

Wymagane dokumenty


Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,• •
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • kreślenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych*.
rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206).
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczania opłaty skarbowej oraz oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

,,Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
Tel.: 89 5247 659.

Opłaty

Do wniosku o wpis do Rejestru dołącza się dowód uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 50 zł*
* przedsiębiorcy, którzy w dniu 01 stycznia 2012r. posiadali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dywity, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do dnia 31 grudnia 2012r.

za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze - 25 zł.

Podstawa prawna


Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru (o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze) następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity.

Inne informacje


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity informuje, że od dnia 15 marca 2012 r. nie będą wydawane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dywity mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do dnia 31 grudnia 2012r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony