Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2024-02-20

Ogłoszono dnia: 2024-02-20

Termin składania dokumentów: 2024-03-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2024

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Co najmniej 3 letni okres zatrudnienia.
 4. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE,).
 8. Kreatywność i samodzielność w działaniu.
 9. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminy.
 4. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 5. Dyspozycyjność, komunikatywność.
 6. Preferowana znajomość rozliczania projektów finansowanych z UE.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych.
 2. Wprowadzanie do ewidencji księgowej danych na podstawie dokumentów  źródłowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji planów finansowych.
 4. Sporządzanie bilansu  rocznego jednostki, rachunku zysków i strat ,zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.
 5. Sporządzanie JPK wraz z rejestrami..
 6. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji w jednostce.
 7. Rozliczanie przyznanych i udzielanych dotacji.
 8. Rozliczanie inwestycji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

(składane w języku polskim) :
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 53.)
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-03-05 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 05 marca 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Dywity, Biuro Obsługi Interesanta: 11-001 Dywity - ul. Olsztyńska 32, I piętro Segment A

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity  przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. 89 524 76 62.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-20 10:48:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-20 10:55:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-23 11:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
818 raz(y)