Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w obrębie geodezyjnym Kieźliny.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-15 09:39:51 przez Adam Cieśliński

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w obrębie geodezyjnym Kieźliny.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania:
 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Wadąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity Uchwały Nr XXIX/271/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasięg i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym,
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach przy ul. Domagały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity Uchwały Nr XXX/286/21 z dnia 30 września 2021 r. Zasięg i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 maja 2022 r., listownie na adres Urzędu Gminy Dywity,  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub osobiście w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w  tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny
 
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia procedury planistycznej na potrzeby opracowania:
 1. „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Wadąg”,
 2. „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach przy ul. Domagały”,
 na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych,
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.