Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity - etap 1.

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-22 09:22:30 przez Mirosław Gordon, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 22.03.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity  - etap 1.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.)  i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Dywity z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity, zmieniona Uchwałą Nr XIX/187/20 Rady Gminy Dywity z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  30.03.2022 r. do 21.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1,  w godzinach pracy urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dywity pod adresem: https://bip.ugdywity.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Sali konferencyjnej, Segment C, o godzinie  13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonego planu należy składać do Wójta Gminy Dywity w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2022 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
(-) Wójt Gminy
Daniel Zadworny
 
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia procedury planistycznej na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem;
e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 08:58:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 09:22:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 09:22:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)