ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08 listopada 2022 r., znak: GP.6220.7.2020.KB wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb Spręcowo) oraz na działkach nr ew.: 1, 4/1, 17/3, 18/7, 20, 60, 63 (obręb Sętal), gmina Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 10:23:44 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 17.11.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
  ul. Olsztyńska 32
    11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
            Wójt Gminy Dywity zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że na podstawie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Dywity uzupełnienia treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia  08 listopada 2022 r., znak: GP.6220.7.2020.KB wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb Spręcowo) oraz na działkach nr ew.: 1, 4/1, 17/3, 18/7, 20, 60, 63 (obręb Sętal), gmina Dywity w zakresie uwzględnienia w całości w sentencji decyzji działania wskazanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w postanowieniu z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.4221.6.2021.AD/SCH.6, którego podjęcie jest konieczne przy realizacji i eksploatacji inwestycji.
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony