ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2017-05-19

Ogłoszono dnia: 2017-05-19 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2017-06-02 15:20:00

Nr ogłoszenia: 7/2017

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne.
 3. Co najmniej 3 – letni staż pracy lub prowadzenie  co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek finansów publicznych.
 2. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminy.
 4. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 5. Dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność.
 6. Umiejętność kierowania zespołem.
 7. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz kontrola formalno rachunkowa sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.
 5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wykonywanych czynności.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenie rachunkowości, w tym planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji.
 7. Przygotowywanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i analiz z wykonania budżetu Gminy.
 8. Pełnienie nadzoru, koordynacji i kontroli nad realizacją zadań  Referatu.
 9. Zastępstwo Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy ).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz..U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz..U. z 2016 r. poz. 902.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-02 15:20:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 02 czerwca 2017 r. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 52 47 644.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Baka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 13:50:55
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 13:54:32
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gordon Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 14:06:03
Artykuł był wyświetlony: 1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu