ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2017-05-08

Ogłoszono dnia: 2017-05-08 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2017-05-22 15:55:00

Nr ogłoszenia: 6/2017

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe – (preferowane wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: ochrona środowiska, budownictwo ogólne, gospodarka przestrzenna lub innym pokrewnym).
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE, EWMAPA).
 8. Kreatywność i samodzielność w działaniu.
 9. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
 10. Korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe, na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność kreatywnego myślenia.
 3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych
 4. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 6. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 7. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi,
 2. Opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
 4. Przygotowanie umów najmu na lokale komunalne (aktualizacja tych umów),
 5. Prowadzenie spraw związanych z  samowolnym zajęciem lokalu przez najemcę,
 6. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek czynszu regulowanego, socjalnego oraz innych opłat za wynajem lokali niemieszkalnych, aktualizacja tych dokumentów,
 7. Zapewnienie warunków do utrzymania czystości i porządku na posesjach, ulicach, placach i zieleńcach gminnych,
 8. Nadzorowanie rekultywacji gminnego składowiska odpadów,
 9. Przygotowywanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, likwidacja dzikich wysypisk,
 10. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, w tym związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz współpraca w tym zakresie z policją i strażą gminną,
 11. Opracowywanie planów gospodarowania odpadami na terenie gminy, w tym z odpadami niebezpiecznymi,
 12. Opiniowanie programów gospodarki odpadami oraz wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,
 13. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi.
 14. Prowadzenie spraw dotyczących zamknięcia cmentarzy komunalnych oraz o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel,
 15. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami paliw i źródłami energii o lokalnym znaczeniu,
 16. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg gminnych – usuwanie awarii i konserwacja w/w urządzeń,
 17. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 18. Nadzorowanie działalności podmiotów, którym powierzono zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 19. Opracowywanie zasad postępowania ze zwierzętami padłymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz.922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-22 15:55:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 22.05.2017 r. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 524 76 44.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Baka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 15:07:04
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 15:11:36
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 08:25:45
Artykuł był wyświetlony: 1836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu