ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2016-01-13

Ogłoszono dnia: 2016-01-13 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2016-01-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe inżynierskie - na kierunku inżynieria sanitarna, budownictwo ogólne
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Co najmniej 3 - letnia praktyka zawodowa w wykonywaniu pracy związanej z budownictwem w zakresie instalacji sanitarnych, w ostatnich 6 latach.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE, EWMAPA).
 9. Kreatywność i samodzielność w działaniu.
 10. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
 11. Korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość procedur administracyjnych.
 2. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminy.
 3. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem usuwania awarii wodociągowo- kanalizacyjnych.
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją projektów z udziałem funduszy unijnych, zgodnie z dokumentacją techniczną.
 3. Egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z zakresu gwarancji i rękojmi.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
 5. Nadzorowanie prac w terenie związanych z usuwaniem awarii wodociągowo-kanalizacyjnymi.
 6. Udział w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. Przygotowywanie projektów pism, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących wykonywanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazduosób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 5. Wynagrodzenie w początkowym okresie pracy około 2800 zł brutto

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz..U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz..U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-01-27 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora  w Referacie Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 27 stycznia 2016 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity (Segment A - I piętro).

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity  przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 52 47 644.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Dywity
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-13 15:19:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-13 15:24:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cezary Kotowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02 11:52:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony