ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Audytor Wewnętrzny

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: 1/5

Ilość etatów: 1

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Data udostępnienia: 2024-06-06

Ogłoszono dnia: 2024-06-06

Termin składania dokumentów: 2024-06-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: 4/2024

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z prowadzeniem audytu.
 4. Uprawnienia do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych.
 5. Praktyczna znajomość standardów audytu wewnętrznego i metodyki przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 6. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE).
 11. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność kreatywnego myślenia.
 2. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych
 3. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 5. Gotowość ciągłego uczenia się.
 6. Kreatywność w działania
 7. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
 8. Umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie pracą Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego.
 2. Koordynowanie realizacji zadań audytowych (zapewniających i doradczych), opracowanie planu audytu, programów zadań, techniki i metodyki prac zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym przepisach prawnych, zasadach etyki zawodowej i standardami audytu wewnętrznego.
 3. Dokonywanie obiektywnej niezależnej oceny systemu kontroli zarządczej oraz wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności kontroli zarządczej w badanym obszarze.
 4. Przedstawienie wniosków, zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki, przyczyniając się do podejmowania przez Kierownictwo decyzji mających wpływ na wszelkie obszary jej działania.
 5. Uczestniczenie w procesie analizy ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania Urzędu Gminy Dywity na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 6. Koordynowanie funkcjonowania audytu wewnętrznego poprzez gromadzenie planów i sprawozdań z wykonywania planów oraz przygotowanie zasad wytycznych w zakresie audytu wewnętrznego.
 7. Monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzenie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę dostosowania audytowej działalności do wyników zawartych w sprawozdaniach audytu.
 8. Prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.
 9. Przygotowanie projektów pism, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących wykonywania zadań.
 10. Udzielanie odpowiedzi na wpływające do referatu pisma, wnioski, zapytania mieszkańców i Radnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: wymiar 1/5 etatu – przeciętnie 8 godzin tygodniowo – elastyczna forma wykonywania pracy.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

/składane w języku polskim/
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 530).
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-21 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznegow terminie do dnia 21.06.2024r. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Dywity, Biuro Obsługi Interesanta: 11-001 Dywity - ul. Olsztyńska 32, I piętro Segment A

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 524 76 62.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Ptak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-06 15:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-06 15:12:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 12:33:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony