Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity.

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-02 11:54:49 przez Mirosław Gordon, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 2 października 2019 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz Uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Dywity z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.10.2019 r. do  31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1,   w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17 października 2019 r. w Klubie Strażaka przy ulicy Jagałły 3 a w Kieźlinach,  o godz.17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dywity z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2019 r.
 
Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia procedury planistycznej na potrzeby opracowania „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny”, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 11:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 11:54:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02 11:54:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)