Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Myki, gmina Dywity”.

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-01 09:21:58 przez Cezary Kotowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 01.07.2019 r.
Nasz znak: GP.6721.9.2017.AS
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Myki, gmina Dywity”
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXII/228/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości  Myki oraz uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XLV/358/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę intencyjną
z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.07.2019 r. do 30.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyński 32, 11-001 Dywity, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.07.2019 r.  w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pok. nr 1, Segment A, o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dywity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
(-) Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 09:18:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 09:21:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 09:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)