Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – ku dobrej przyszłości.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-31 10:44:09 przez Cezary Kotowski

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 31.03.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DYWITY
O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DYWITY
NA LATA 2021-2030 – KU DOBREJ PRZYSZŁOŚCI.
 
Na podstawie art. 39,  w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – Ku dobrej przyszłości”.
Prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-20230 – Ku dobrej przyszłości” dostępna jest do wglądu wraz z formularzem zgłaszania uwag do dokumentu oraz niezbędną dokumentacją:
  • na stronie internetowej Gminy Dywity: https://gminadywity.pl w dziale: DLA MIESZKAŃCA, w zakładce: Strategia gminy,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dywity: https://www.bip.ugdywity.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Gminy Dywity oraz
  • w Urzędzie Gminy Dywity, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pok. nr 1.
Zaineresowani mogą składać uwagi/wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni tj. od 04 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku. Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity w godzinach pracy urzędu. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres:  . Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dywity.
 
Wójt Gminy
(-) Daniel Zadworny

Załączniki