Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-12 14:40:14 przez Cezary Kotowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Dywity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity .
 
Data publikacji nowej strony internetowej: 2022-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie niektóre dokumenty zostały opublikowane jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-23. Deklarację zaktualizowano na podstawie badań własnych oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Ułanowska,   . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5228707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła A
 1. Do segmentu A prowadzą 2 wejścia dla klientów: od ul. Olsztyńskiej oraz od ul. Spółdzielczej. Do głównego wejścia – od ulicy Olsztyńskiej prowadzą schody. Przed drugim wejściem jest jeden stopień. Nie ma dostępnych podjazdów dla wózków. W segmencie A znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Prowadzą do niego schody, pomieszczenie to nie jest dostępne w myśl zasad projektowania uniwersalnego.
 2. Brak windy. Schody i korytarze częściowo spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 10. Tyflomapy wraz z dzwonkami ustawione na parterze i na piętrze.
 11. Powiększalnik elektroniczny.
 12. Pętla indukcyjna stanowiskowa oraz przenośna.
 13. Krzesło ewakuacyjne.
 14. Tablica informacyjno-nawigacyjna.
 15. Tabliczki przy drzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr. pokoju, krótkim opisem w alfabecie Braile`a i kodem QR.
Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła B
 1. Wejście do segmentu B od ulicy Spółdzielczej jest bez stopni, jednak zaraz po wejściu do budynku należ pokonać siedem schodów. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 10. Tablica informacyjno-nawigacyjna.
 11. Tabliczki przy drzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr. pokoju, krótkim opisem w alfabecie Braile`a i kodem QR.
 12. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przenośnej.
Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła C
 1. Do segmentu C można dostać się korzystając z wejścia, przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Wejściem tym klient może dostać się do kasy Urzędu, obok kasy znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest odpowiednio oznakowana. W tej części budynku znajduje się również sala konferencyjna dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (od strony kasy), która pełni również funkcję Sali ślubów. Sala ta ma dodatkowe wejście – bezpośrednio z parkingu Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą cztery schody bez dostępnych podjazdów. W sali konferencyjnej w razie potrzeby może być wydzielona strefa dla osób poruszających się na wózku. Na Sali zainstalowano obwodową pętle indukcyjną.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 10. Tyflomapy wraz z dzwonkami ustawione na parterze i na piętrze.
 11. Tablica informacyjno-nawigacyjna.
 12. Tabliczki przy drzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr. pokoju, krótkim opisem w alfabecie Braile`a i kodem QR.
 
Aplikacje mobilne
e-Obywatel
Deklaracja dostępności – aplikacja mobilna
Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących
Aplikacja eObywatel obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą białej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony serwisu eObywatel.
Klawisze dostępu
Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.
Skróty klawiszowe
Skrót klawiszowy
Akcja
ALT + 1
Strona główna
ALT + 2
Karty Informacyjne
ALT + 3
Platforma powiadomień
ALT + 4
Płatności online
ALT + 5
Wypełnij formularz
ALT + 6
Dokumenty przychodzące
ALT + k
Zmiana wersji portalu na kontrastową
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Nideraus-Kercher
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-12 14:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-12 14:40:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 10:12:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1634 raz(y)