ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Dywity I” o mocy do 1 MW na części działki nr 72 położonej w obrębie geodezyjnym Gradki, gm. Dywity (znak: GP.6730.119.2020.ŁB).

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-09 14:39:54 przez Adam Cieśliński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
GP.6730.119.2020.ŁB
 
 
                                  OBWIESZCZENIE           
 
      
            Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022.503) oraz z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022.1029 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Dywity I”  o mocy do 1 MW  na części działki nr 72 położonej w obrębie geodezyjnym Gradki, gm. Dywity (znak: GP.6730.119.2020.ŁB). 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Od dnia 09.09.2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity https://bip.ugdywity.pl/ na okres 14 dni.
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                   Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity (ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel.: +48 (89) 524 76 40, 512 01 60, e-mail: ug@ugdywity.pl),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania administracyjnego polegającego na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę a także ustawy Kodeks Cywilny,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych,
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3,
 3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym takim jak: kancelarie adwokackie, reprezentujące Administratora Danych Osobowych lub kancelarie komornicze realizujące czynności windykacyjne na rzecz Administratora Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-09 14:38:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Cieśliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 14:39:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Cieśliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 14:39:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony