ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dywity o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Spręcowo, gmina Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-03-26 08:07:56 przez Bartosz Kucharczyk

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 26.03.2024 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dywity
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w obrębie geodezyjnym Spręcowo, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu uchwały nr LIII/493/23 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Spręcowo, gmina Dywity, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 8g ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym interesariusze mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego: na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Zgodnie z art. 8g ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wniosek należy wypełnić na wzorze formularza, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dywitach www.bip.ugdywity.pl w zakładce: gospodarka przestrzenna/miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu miejscowego można składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r.
Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, dostępny na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dywity https://dywity.e-mapa.net/ w warstwie: obszary przystąpień: Spręcowo wschód/ Rejestr urbanistyczny – przystąpienia do aktów planowania przestrzennego - poz. 35.
Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Wójt Gminy Dywity z siedzibą w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym klauzula informacyjna „RODO” oraz ograniczenia dotycząca przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 8a i 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępne są na ww. stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Urzędzie gminy Dywity.
 
Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony