ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity