ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2018-02-12

Ogłoszono dnia: 2018-02-12 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2018-02-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: 3/2018

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Co najmniej roczna praktyka zawodowa w księgowości (pożądana w księgowości budżetowej),
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej,  przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminy.
 4. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 5. Preferowana znajomość rozliczania projektów finansowych z UE.
 6. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych.
 2. Wprowadzanie do ewidencji księgowej danych na podstawie dokumentów  źródłowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji planów finansowych.
 4. Sporządzanie bilansu  rocznego jednostki, rachunku zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 5. Sporządzanie deklaracji VAT-7 wraz z rejestrami..
 6. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji w jednostce.
 7. Rozliczanie przyznanych i udzielanych dotacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz..U. z 2016 r., poz.992, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008  o pracownikach samorządowych (Dz..U. z 2016 r., poz. 902.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-22 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta: Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Segment A (I piętro)

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity  przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 52 47 644.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Baka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 14:20:25
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Gordon Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 14:22:00
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gordon Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 13:39:56
Artykuł był wyświetlony: 1585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu