ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-09-09 08:43:33 Informacja ogłoszona dnia 2015-09-09 08:50:06 przez Mirosław Gordon

Akapit nr 1 - brak tytułu

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Dywity. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
 • doręczyć osobiście – w Biurze obsługi interesanta przy ul. Olsztyńskiej 32
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 7.30-15.30 .
 • faksem – na numer: +48 89 512 01 24
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Przykładowe formularze do pobrania:
 1. w formacie *.doc
 2. w formacie *.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Korejwo Data wytworzenia informacji: 2015-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Korejwo Data wprowadzenia do BIP 2015-09-09 08:43:33
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Gordon Data udostępnienia informacji: 2015-09-09 08:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Bożena Korejwo Data ostatniej zmiany: 2016-02-26 14:19:21
Artykuł był wyświetlony: 4886 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity