Obwieszczenie dotyczące zmiany sposobu... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Dywity
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 obr. geod. Tuławki, w celu dostosowania ww. obiektu do prowadzenia chowu drobiu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-17 13:26:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-17 13:33:50 przez Cezary Kotowski

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 17.05.2018  r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 j.t.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wójt Gminy Dywity
zawiadamia strony postępowania,
o wniesieniu zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, przez pełnomocnika Inwestora, na postanowienie z dnia 07.05.2018 r., znak: GP.6220.4.2015.AS, w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 obr. geod. Tuławki, w celu dostosowania ww. obiektu do prowadzenia chowu drobiu.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity (www.bip.ugdywity.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dywitach oraz właściwego miejscowo Sołectwa.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu