ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Nowe Włóki V" na części działek nr 28/1 i 26 w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gm. Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-17 09:11:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-17 09:15:47 przez Cezary Kotowski

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 17.04.2018 r.
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
 
WÓJT GMINY DYWITY
 
zawiadamia, że w dniu 28.04.2015 r. Pani Danuta Giak reprezentująca Usługi Transportowo-Sprzętowe, ul. Orłowicza 7/58, 10-684 Olsztyn wystąpiła do Wójta Gminy Dywity z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Nowe Włóki V" na części działek nr 28/1 i 26 w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gm. Dywity.
Jednocześnie informuję, iż przystąpiono do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dywity, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na Środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W dniu 26.06.2017 r. Inwestor przedłożył w Urzędzie Gminy w Dywitach opracowany Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, który następnie został uzupełniony o wskazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowisko brakujące treści.
W toku procedury Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 16.02.2018 r., znak: WOOŚ.4242.90.2017.AZ.2 oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 30.03.2018 r., znak: BI.ZZO.4.436.12.2018.WD, uzgodnili realizację planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa w ramach, którego zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. Nr 1 w godzinach pracy tut. Urzędu w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 17 maja 2018 r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dywity przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ww. ustawy pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu