Obwieszczenie dotyczące... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Dywity
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-12 12:45:07 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-12 12:45:11 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 12.02.2018 r.
Wójt Gminy Dywity
  ul. Olsztyńska 32
   11-001 Dywity
 
 
GP.6220.7.2016.DP
 
OBWIESZCZENIE
 
            Wójt Gminy Dywity na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.)
 
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
 
o wydanym w dniu 12.02.2018 r. postanowieniu znak: GP.6220.7.2016.DP na wniosek Pana Andrzeja Banaszak reprezentującego firmę NEOX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, działającego z pełnomocnictwa Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 08.02.2018 r., znak: GP.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.
Informacja o wydaniu przedmiotowego postanowienia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy Urząd. Z jego treścią oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 1.
 
z up. Wójta Gminy
Stefania Róziecka
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu