ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 13:09:24 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 13:09:27 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 12.01.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
WÓJT GMINY DYWITY
 
zawiadamia, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) pismem z dnia 02.10.2017 r., znak: GP.6220.7.2016.KB wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity (informacja w pok. nr 1).
 
Z up. Wójta Gminy
Stefania Róziecka
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu