ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wyjaśnienia w sprawie opłaty adiacenckiej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-01-05 15:14:14 Informacja ogłoszona dnia 2016-01-05 15:14:18 przez Mirosław Gordon

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo
 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy w sprawie opłaty adiacenckiej wyjaśniam, że postępowania administracyjne prowadzone są na podstawie  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 143 przepisy stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, opłat nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.
Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i tele-komunikacyjnych.
Według art. 143 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka wynosi 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu a wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń.
Wysokość stawki opłaty adiacenckiej została ustalona przez Radę Gminy w drodze Uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Dywity  z dnia 25.02.2003r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określają rzeczoznawcy majątkowi wybrani w drodze ustawy  o zamówieniach publicznych, według poziomu cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Na poczet opłaty zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela nieruchomości w gotówce lub naturze na rzecz budowy urządzeń infrastruktury. Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej wydaje wójt każdorazowo po wybudowaniu  drogi czy też umożliwieniu podłączenia się do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej może zostać wydana w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, czy od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Obowiązek zapłaty przez właściciela lub użytkownika wieczystego powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. Opłata adiacencka, na wniosek właściciela, może zostać rozłożona na raty roczne, płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty powinno określić się w decyzji o ustanowieniu opłaty, a należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 
Kierownik Referatu
Mienia Komunalnego i Rolnictwa 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Wąsowicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Wąsowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 15:14:14
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Gordon Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 15:14:18
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gordon Data ostatniej zmiany: 2016-01-05 16:14:18
Artykuł był wyświetlony: 1715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu