ˆ

Prawo

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawy samorządu gminnego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-06-10 12:07:34 Informacja ogłoszona dnia 2010-06-14 13:37:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawy samorządu gminnego

Zgodnie z art. 163 i 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz.483 ze zm.), samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – teks jednolity z póź. zm.) Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. O ustroju gminy stanowi jej statut.

Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce.

1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
    (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)- art. 16, rozdz. VII
2. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity ze zm.)
3. USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym,
    ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
   (Dz. U. z 1998r. Nr.99, poz. 631 ze zm.)
4. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
    (Dz. U. z 1998r. Nr.133, poz. 872 ze zm.)
5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu
    wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie
    lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych
    w tych sprawach
    (Dz. U. z 2001r. Nr.86, poz. 943 ze zm.)
6. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
    dla organów gmin i związków międzygminnych
    (Dz. U. z 1999r. Nr.112, poz. 1319 ze zm.)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 października 2001 r.
    w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków
    (Dz. U. z 2001r. Nr.121, poz. 1307 ze zm.)
8. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
    oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
    jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
    oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
    (Dz. U. z 2003r. Nr.34, poz. 282 ze zm.)
9. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
    przysługujących radnemu gminy
    (Dz. U. z 2000r. Nr.61, poz. 710 ze zm.)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie
      sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
       (Dz. U. z 2000r. Nr.66, poz. 800 ze zm.)
11. USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
       (Dz. U. z 2002r. Nr.113, poz. 984 ze zm.)
12. USTAWA z dnia 10 maja 1990r. o przepisach wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
       o pracownikach samorządowych
      (Dz. U. z 1990r. Nr.32, poz. 191 ze zm.)
13. USTAWA z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy
       organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
      (Dz. U. z 1990r. Nr.34, poz. 198 ze zm.)
14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych
       poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki
      (Dz. U. z 2007r. Nr.27, poz. 185 ze zm.) 
       itd.
Treść w/w aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2010-06-10 12:07:34
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2010-06-10 12:07:34
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Data udostępnienia informacji: 2010-06-14 13:37:27
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gordon Data ostatniej zmiany: 2013-05-15 11:30:34
Artykuł był wyświetlony: 1737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu